Restyling Bòggina: A, B, C…

Dall’annata 2015 Bòggina, Bògginanfora e Bòggina Bianco cambieranno veste.

Bògginanfora, diventa “Bòggina A”

Bòggina Bianco, diventa “Bòggina B”

Bòggina, il nostro classico, diventa “Bòggina C”